Ủy ban nhân dân
  • Trần văn Thuận

    Chức vụ:Chủ tịch UBND

    SĐT: 0946552889

  • Bùi Duy Khánh

    Chức vụ:Phó CT UBND

    SĐT: 0988588808

UBND xã đã nâng cao chất lượng điều hành, quản lý của chính quyền địa phương. Thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hioeenj các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội. Tăng cường kiểm tra đôn đốc, nắm bắt và giải quyết những vướng mắc ngay từ cơ sở, thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một cửa. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giải quyết các khiếu lại, tố cáo của công dân, thực hiện việc tiếp dân theo quy định.