Phòng tư pháp – hộ tịch
  • Vũ Văn Quang

    Chức vụ:Công chức tư pháp hộ tịch

    SĐT: 0907568858

  • Vũ Thị Huệ

    Chức vụ:Tư pháp chứng thực

    SĐT:

Cấp ủy, chính quyền xã thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân, giải quyết tốt thủ tục hành chính về lĩnh vực tư pháp và hộ tịch cho công dân. Tổ chức tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đảm bảo đúng quy định.