Văn hóa – xã hội
  • Đặng Ngọc Tới

    Chức vụ:Công chức VHXH

    SĐT: 0906145900

  • Bùi Hùng Cường

    Chức vụ:Cán bộ LĐTB XH

    SĐT: 0976844386

Công tác văn hóa,thể thao, thông tin, truyền thông được đẩy mạnh,góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và thể chất của nhân dân. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phục vụ các nhiệm vụ chính trị, chào mừng các ngày lễ,kỷ niệm. Các hoạt động thông tin tuyên truyền và kinh doanh dịch vụ văn hóa được tăng cường quản lý, chất lượng tin bài phát sóng được nâng cao, công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa, thông, thể dục thể thao đạt kết quả tốt. Phong trào " toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" được triển khai sâu rộng; việc xây dựng các danh hiệu văn hóa bđược thực hiện nề nếp gắn mới nếp sống văn hóa mới. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng được duy trì và phát triển rộng khắp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Hoạt động của Đài truyền thanh từng bước được nâng lên, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ bản đáp ứng được nhu cầu thông tin của người dân.

Thực hiện nghiêm túc các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội. Phong trào " Đền ơn đáp nghĩa" tiếp tục được đẩy mạnh.