Công an xã
 • Phạm Thế Cường

  Chức vụ:Trưởng CAX

  SĐT: 0902093848

 • Vũ Ngọc Hưng

  Chức vụ:Phó trưởng CAX

  SĐT: 0787276055

 • Phan Đức Chuân

  Chức vụ:CAV

  SĐT: 0398489191

Công an xã giữ vững ANCT - TT ATXH. Chủ động nắm tình hình kịp thời phát hiện ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu hoạt động " Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch và phần tử cơ hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội tiếp tục được triển khai quyết liệt. Công tác quản lý Nhà nước về ANCT - TT ATXH; quản lý và sử dụng vũ khí, vật liêu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo được thực hiện nghiêm túc. Công tác đảm bảo trật tự ATGT được tăng cường. Làm tốt công tác đăng ký hộ khẩu thường trú, quản lý tạm trú trên địa bàn.