Phòng văn phòng – thống kê
  • Đặng Thế Hùng

    Chức vụ:Văn phòng UBND

    SĐT:

Tham mưu, giúp UBND xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã trong các lĩnh vực: Văn phòng, thống kê, tổ chức, nhân sự, thi đua khen thưởng, kỷ luật, tín ngưỡng, tôn giáo , dân tộc và thanh niên trên địa bàn theo quy định pháp luật.

Thực hiện trực tiếp các nhiệm vụ sau: Xây dựng và theo dõi việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc định kỳ và đột xuất của HĐND, Thường trực HĐND, UBND, Chủ tịch UBND xã; giúp thường trực HĐND và UBND xã tổ chức các kỳ họp; chuẩn bị các điều kiện phục vụ phục vụ các kỳ họp và các hoạt động của HĐND, UBND xã; tổ chức lịch tiếp dân, tiếp khách của UBND xã; Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, cơ chế " một cửa" và " một cửa liên thông" tại UBND xã,nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và chuyển đến thường trực HĐND, UBND xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; tổng hợp, theo dõi và báo cáo việc thực hiện quy chế làm việc của UBND xã và thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định pháp luật; Chủ trì, phối hợp với công chức khác xây dựng, và theo dõi việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Tổng hợp, thống kê báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã; Dự thảo các văn bản theo yêu cầu của HĐND, thường trực HĐND, UBND, Chủ tịch UBND xã. Thực hiện các nhiệm vụ khác

theo quy định pháp luật chuyên nghành và do chủ tịch UBND xã giao.