Trạm y tế xã
  • Vũ Thị Diệu

    Chức vụ:Quyền Trưởng trạm

    SĐT: 0369697863

  • Trần Thị Thuận

    Chức vụ:Y tế dự phòng

    SĐT: 0859285365

Công tác Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng. Quan tâm đầu tư trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. Các chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế được thực hiện có hiệu quả, công tác xã hội hóa về y tế được đẩy mạnh, mạng lưới cộng tác viên y tế của thôn hoạt động tích cực. Trên địa bàn không có dịch bệnh xảy ra, không có tai biến trong điều trị. Công tác vệ sinh ATTP được chú trọng, hàng năm đều được tổ chức tập huấn, kiểm tra, ký cam kết vệ sinh ATTP đối với các cơ sở kinh doanh, khám sức khỏe định kỳ cho chủ cơ sở và nhân viên chế biến thực phẩm.Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình được quan tâm.